reaction total
He+CH4 --> He+
1
He+CH4 --> He+(CS)
1
He+CH4 --> He+(RC)
1
He+CH4 --> He2+
1
He+CH4 --> He2+(CS)
3
He+CH4 --> He2+(RC)
1
He+(2S1/2)+CH4(X1A1) --> H(n=3)
1
He+(2S1/2)+CH4(X1A1) --> H+0(486.1nm)
1
He++CH4(1s) --> He(n=1:CH4+)
1
He++CH4 --> C(156.1nm)
1
He++CH4 --> C(165.7nm)
1
He++CH4 --> H(H α)
1
He++CH4 --> H(H β)
1
He++CH4 --> H(Ly α)
1
He++CH4 --> H(Ly β)
1
He++CH4 --> He
4
He++CH4 --> He(CS)
3
He++CH4 --> He(RC)
1
He++CH4 --> He(58.4nm)
1
He++CH4 --> He2+
1
He++CH4 --> He2+(CS)
1
He++CH4 --> He2+(RC)
1
He2++CH4 --> He
1
He2++CH4 --> He+
1