reaction total
He+CO --> He+
1
He+CO --> He+(CS)
2
He+CO --> He+(RC)
1
He+CO --> He2+
2
He+CO --> He2+(CS)
3
He+CO --> He2+(RC)
1
He+(2S1/2)+CO(1) --> CO+(A2Pi)(378.5nm)
1
He+(2S1/2)+CO(1) --> CO+(A2Pi)(400.0nm)
1
He+(2S1/2)+CO(1) --> CO+(A2Pi)(426.0nm)
1
He+(2S1/2)+CO(1) --> CO+(A2Pi)(505.0nm)
1
He++CO(1s) --> He(n=1)+CO+
1
He++CO --> He
1
He++CO --> He(CS)
1
He++CO --> He(RC)
1
He++CO --> He2+
1
He++CO --> He2+(CS)
1
He++CO --> He2+(RC)
1
He++CO --> He+CO+
1