reaction total
He+CO2 --> He+
1
He+CO2 --> He+(CS)
2
He+CO2 --> He+(RC)
1
He+CO2 --> He2+
2
He+CO2 --> He2+(CS)
2
He+CO2 --> He2+(RC)
1
He++CO2(1s) --> He(n=1)+CO2
1
He++CO2(1s) --> He(n=1)+CO2+
1
He++CO2 --> He
2
He++CO2 --> He(CS)
1
He++CO2 --> He(RC)
1
He++CO2 --> He2+
1
He++CO2 --> He2+(RC)
1
He2++CO2(1s) --> He+(n=1)+CO2+
1
He2++CO2 --> He
1
He2++CO2 --> He+
1