reaction total
He+H2 --> H(H-Α)
1
He+H2 --> H(H-Β)
1
He+H2 --> He+
1
He+H2 --> He+(CS)
1
He+H2 --> He+(RC)
1
He+H2 --> He2+
1
He+H2 --> He2+(CS)
3
He+H2 --> He2+(RC)
1
He+(2S1/2)+H2(X1Σ) -->H(n=3)
1
He++H2(v=0) --> He+H+H+
1
He++H2(v=1) --> He+H+H+
1
He++H2(v=2) --> He+H+H+
1
He++H2(v=3) --> He+H+H+
1
He++H2(v=4) --> He+H+H+
1
He++H2 --> H(H-Α)
1
He++H2 --> H(H-Β)
1
He++H2 --> H(Ly-Α)
1
He++H2 --> H(Ly-Β)
1
He++H2 --> He
4
He++H2 --> He(CS)
3
He++H2 --> He(RC)
1
He++H2 --> He(21P)
1
He++H2 --> He(21S and 23S)
1
He++H2 --> He(31P)
1
He++H2 --> He(447.1nm)
1
He++H2 --> He(587.6nm)
1
He++H2 --> He(667.8nm)
1
He++H2 --> He+(2s)+H+
1
He++H2 --> He++H(2p)+H(Σ)
1
He++H2 --> He++H(2s)+H(Σ)
1
He++H2 --> He++H(3p)+H(Σ)
1
He++H2 --> He++H(3s)+H(Σ)
1
He++H2 --> He++H++H++2e
1
He++H2 --> He2+
1
He++H2 --> He2+(CS)
1
He++H2 --> He2+(RC)
1
He++H2 --> He+H2+
1
He2++H2 --> He
2
He2++H2 --> He+
2
He2++H2 --> He+(2p)
1
He2++H2 --> He+(2s)
1
He2++H2 --> He+(3p)
1
He2++H2 --> He+(3s and 3d)
1
He2++H2 --> He+(4p)
1
He2++H2 --> He+(H-α)
1
He2++H2 --> He+(Ly-α)
1
He2++H2 --> He+(Ly-β)
1
He2++H2 --> He+(Ly-γ)
1
He2++H2 --> He++(H++H)
1
He2++H2 --> He++(H++H+)+e
1
He2++H2 --> He2++(H++H)+e
2
He2++H2 --> He2++(H++H+)+2e
1
He2++H2 --> He+(H++H+)
1